Persondatapolitik

 

 

Målsætning

EET Europarts er Europas førende distributør inden for: Server, Computer & Printer parts, Storage & Network, Mobile Parts & Accessories, Consumer Electronics, Surveillance & Security, Professional AV & Digital Signage, Point of Sale & Auto ID samt Logistical Services.  

EET Europarts sørger for, at lovgivningen overholdes, når vi behandler personoplysninger, og at sikkerheden er i top, så vi er bedst tænkeligt rustet til at imødegå trusler og angreb. Vi beskytter vores kunders oplysninger, så kunderne kan have tillid til os – uanset om det er personoplysninger eller andre oplysninger.

Nedenfor kan man læse om, hvordan EET Europarts håndterer vores ansvar for at beskytte kundernes oplysninger, tillige med hvordan kunderne kan udøve sine rettigheder.

 

Baggrund

EET Europarts behandler kundernes personoplysninger, der defineres som enhver information om en fysisk identificeret eller identificerbar person. Til hver kunde kan være tilknyttet en eller flere fysiske personer. Oplysningerne omfatter bl.a. kundens firmanavn, virksomhedsadresse, e-mailadresse, telefonnummer, kundenummer, ordrenummer, IP-adresse, cookienummer, oplysninger om de fysiske personer, der er tilknyttet kunden og anvendelse af vores hjemmeside.

EET Europarts har professionelle virksomheder som kunder, og udgangspunktet for EET Europarts’s behandling af data er derfor juridiske personer. EET Europarts behandler dog oplysninger om fysiske personer, i det omfang der er tilknyttet sådanne til de juridiske personer. Begrebet ”kunde” omfatter derfor i denne politik også de fysiske personer, som er ejere, eller som er ansatte i de virksomheder, der er EET Europarts’s kunder. Endelig omfatter begrebet også besøgende på EET Europarts’s hjemmeside, som ikke er logget ind, og hvor EET Europarts derfor ikke kan fastslå, om der er tale om en kunde, en potentiel kunde eller en anden interessent.

 

Kontakt

EET Europarts, Bregnerødvej 133 D, 3460 Birkerød er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine data (herunder personoplysninger) kan du rette henvendelse til info@eeteuroparts.dk

 

Principper

EET Europarts behandler personoplysninger i overensstemmelse med de principper, som fremgår af Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

EET Europarts behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Der er for hver behandling fastsat et formål. Vi behandler ikke flere oplysninger end nødvendigt for at opfylde formålet. Vi gør, hvad vi kan, for at sikre, at oplysningerne er korrekte. Vi opbevarer ikke oplysningerne i længere tid, end det er nødvendigt for formålet. Vi beskytter data, systemer og processer med tidssvarende sikkerhedsteknologier. Vi kan dokumentere vores behandlinger.

 

Formål

EET Europarts har for de enkelte IT-systemer og de personoplysninger, der er registreret heri, fastsat en række konkrete formål med behandlingen af data. Overordnet set behandler EET Europarts personoplysninger om kunderne med de følgende formål:

 

·        Registrering af potentielle kunder

·         Oprettelse og godkendelse af kunder

·         Servicering af kunder med henblik på at levere en service eller gennemføre et salg

·         Personaliserede services, herunder til udvikling og markedsføring af produkter og ydelser

·         Registrering af kunder med henblik på at overholde lovgivningen

 

Samtykke

For en række behandlinger af personoplysninger beder EET Europarts de fysiske kunder om lov til behandlingen, inden den iværksættes. At bede om lov kaldes også for at bede om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter EET Europarts ophører med at behandle oplysningerne.

 

Rettigheder

EET Europarts’s kunder har i medfør af persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger. Rettighederne betyder bl.a., at kunderne kan få oplyst, hvilke personoplysninger EET Europarts har om dem og at de under visse forudsætninger kan få oplysningerne slettet.

Kunderne kan bede om indsigt. Det betyder, at kunderne kan spørge EET Europarts om, hvilke personoplysninger EET Europarts behandler til hvilke formål m.v.

Kunderne kan bede om at få rettet / berigtiget personoplysninger, som de mener ikke er korrekte. Administrator hos kunden kan selv ændre de rettigheder der er tildelt kundens ansatte.

Kunderne kan anmode om at få slettet personoplysninger, som de mener, EET Europarts ikke bør eller må have registreret.

Kunderne kan bede om, at behandlingen af personoplysningerne begrænses. Det betyder, at oplysningerne ikke slettes, men at det er præciseret, at de ikke må behandles, og at adgangen til at læse dem er indskrænket.

Kunderne kan gøre indsigelse mod, at en konkret behandling finder sted. Det betyder, at oplysningerne fortsat kan anvendes til andre eventuelle lovlige formål. Indsigelsen kan have en midlertidig karakter i forhold til et konkret formål og f.eks. være bestemt af medarbejderens øjeblikkelige situation.

 

Kunderne har under visse snævre omstændigheder mulighed for at anmode om at modtage og/eller få sine egne personoplysninger udleveret.

Kunderne har ret til ikke at blive profileret, med mindre det er afgørende for om der kan oprettes en kontrakt. EET Europarts finder det afgørende for indgåelse af kontrakter, hvor der anmodes om kredit, at foretage en profilering at kunderne med henblik på at vurdere kreditværdighed. Det er derimod ikke afgørende for kontrakten at profilere kundernes anvendelse af hjemmesiden, hvorfor der i dette tilfælde kun sker profilering med samtykke. Se afsnittet om samtykke.

EET Europarts vil altid efterkomme en begæring om indsigt. EET Europarts vil altid vurdere rimeligheden af udøvelsen af de øvrige rettigheder og foretage en konkret vurdering af, om en fremsat begæring skal imødekommes. Kunderne kan altid klage over en beslutning truffet af EET Europarts. Se afsnittet om klagemuligheder.

indarbejde alle passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte Persondata imod utilsigtet tab samt enhver ulovlig Behandling. Under hensyntagen til disse foranstaltningers karakter og omkostningerne forbundet med implementering heraf, skal foranstaltningerne sikre et passende sikkerhedsniveau taget de risici, der er forbundet med Behandlingen af Persondata og disses karakter i betragtning. Sådanne foranstaltninger inkluderer altid som minimum foranstaltninger:

Sikkerhed

EET Europarts har indarbejdet alle passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte persondata imod utilsigtet tab samt enhver ulovlig behandling. Det betyder, at EET Europarts kommer hele vejen rundt om alle systemer og data og tager højde for de trusler, der måtte opstå. Sikkerheden omfatter både organisatoriske tiltag i form af politikker og procedurer og en række tekniske tiltag.

For at beskytte vores infrastruktur vil vi ikke gå i detaljer med, hvilke tiltag EET Europarts konkret har iværksat. Men vi kan nævne, at tiltagene bl.a. omfatter politikker, procedurer, organisering, medarbejdersikkerhed, styring af leverandører, udvikling, aktiver, adgange og driftsafvikling, håndtering af trusler og sikkerhedshændelser samt efterlevelse af lovgivning.

Hvis du som kunde har et konkret spørgsmål til vores sikkerhed, skal du være velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger øverst.

 

Brud på persondatasikkerheden

Hvis der sker et brud på persondatasikkerheden, som involverer EET Europarts’s kunder, og det pågældende brud vurderes at udgøre en høj risiko for kunderne, vil EET Europarts hurtigst muligt orientere Datatilsynet om bruddet og sammen med Tilsynet vurdere i hvilket omfang en bredere kommunikation skal finde sted.

 

Modtagere og overførsel

EET Europarts behandler de fleste personoplysninger i egne datacentre. EET Europarts anvender dog visse inhouse systemer som behandler data via Cloud baserede systemer. For hvert system er der kortlagt behandlinger af personoplysninger og herunder om der sker overladelse eller videregivelse og i givet fald til hvilke modtagere.

 

Tidsrum for behandling

EET Europarts har så vidt muligt i de enkelte systemer fastsat et tidsrum for behandlingsaktiviteterne.

Overordnet gemmer EET Europarts kun personoplysninger så længe det er nødvendigt under hensyn til formålet med behandling af personoplysningerne.

 

Ændring af EET Europarts’s privacy notice

EET Europarts kan til enhver tid og uden varsel ændre denne privacy notice med virkning for fremtiden. Ved større ændringer sker der en orientering af EET Europarts’s kunder i forbindelse med login på EETgroup.com eller via direkte e-mail. EET Europarts’s nye privacy notice vil herefter være gældende.

 

Klagemuligheder

Kunderne kan klage over EET Europarts’s beslutninger til info@eeteuroparts.dk

 

Kunderne kan også til enhver tid forelægge et spørgsmål eller en klage over EET Europarts’s behandling af kundernes oplysninger til Datatilsynet. Kunderne kan også til enhver tid gå til domstolene for at få afklaret en sag om behandling af personoplysninger.